Výtvarný obor

Výuka výtvarného oboru

Výtvarný obor ZUŠ Zábřeh je otevřen všem dětem a mladým lidem, kteří projevují zájem o výtvarné vzdělávání. Výuka směřuje k rozvíjení osobnosti žáka, učí děti hledat, co říci o světě, v kterém žijí, a nabízí jim možnosti, jak se vyjádřit. Rozvíjí estetické cítění, smyslové vnímání, rozumové i citové hodnocení okolního světa. Vede ke komunikaci, k toleranci a pochopení názorů druhých. Nadaným žákům poskytuje získávání hlubších znalostí a dovedností a podle požadavku je individuálně připravuje k talentovým zkouškám na střední a vysoké školy s výtvarným zaměřením (umělecké, pedagogické, grafické, technické – architektura). Při této přípravě žáků je zapotřebí vědomá a oboustranná spolupráce, podpora ze strany rodičů a v neposlední řadě soustavná domácí příprava.

Během studia se snažíme rozvíjet výtvarné cítění a myšlení žáků, které je základem výtvarné komunikace. Žáka učíme vnímat podněty, přemýšlet o nich a on jim potom dává tvar i podobu, zaujímá vlastní stanovisko a pohled na dané téma a myšlenku v projektové i v tzv. klasické výuce. Pokouší se sledovat více než jednu cestu při ztvárnění myšlenky nebo problému a široce vyčerpat zvolenou tematiku. V úzké vazbě s touto náplní výuky je poznávání výrazových možností jednotlivých technik a zkoumání možností výtvarného sdělení osobitým způsobem.

Výtvarný obor poskytuje uvolněnější atmosféru, menší tlak na žáka; vytváří prostor pro sebevyjádření a zároveň naplnění ambicí. Důraz je kladen na osobnost žáka a výchovu k sebekázni.

Každoročně se výtvarný obor prezentuje výstavami projektů, na kterých žáci průběžně pracovali po celý školní rok.

V závěru studia by žáci měli samostatně a cíleně volit materiál i techniku, která bude nejlépe vyhovovat jejich výtvarnému záměru a vyjádření, jehož součástí je i obhajoba své práce.

Výuka probíhá v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně, ve skupině 9 – 15 žáků v základním studiu I. a II. stupně. Hodinovou dotaci jednotlivých předmětů vymezuje učitel. Nově přijatí žáci jsou zařazováni do ročníků podle věku. Toto opatření respektuje mentální zralost dětí, která je podmínkou pro skupinovou spolupráci a pro způsoby motivace žáků při výuce.

Vyučujeme tyto předměty

Obsahem jsou základní postupy malby, grafiky, plastické a prostorové tvorby a soudobé výtvarné možnosti. Zahrnuje kreslířské, malířské a grafické reakce na zadané téma. Zájem vzbuzuje i experimentace s materiály, nástroji nebo postupy, které rozvíjí tvořivost a fantazii. Způsoby vyjadřování navazují jak na klasické výtvarné vyjadřování, tak na kombinování technik, které mnohdy dospívá až k přesahům mezi plošnou a plastickou tvorbou. Žáci také pracují na velkoformátových realizacích, při akčním umění v plenéru a jsou seznámeni s multimediální tvorbou.

Vyučující

Balcárková Zuzana

Balcárková Zuzana


Výtvarný obor

Knitl Jan, Mgr.

Knitl Jan, Mgr.


Výtvarný obor

Základní techniky kresby – kresba tužkou, perem a dřívkem, nezávazně doplněná o kresbu rudkou a uhlem, dále kombinování kreslířských technik, kolorování, rozmývání a lavírování. Součástí výuky je i kresba v plenéru. Další obsahovou náplní je lineární záznam siluety, jejích proporcí a charakteristických rysů, vyjádření materiálových kvalit povrchů, přepis účinků osvětlení – kontrasty světlých a tmavých ploch, tónové přechody a jejich gradace, vlastní a vržený stín. Ve vyšších ročnících, kresba podle modelu, která je součástí přípravy k talentovým zkouškám na střední a vysoké školy.

Vyučující

Balcárková Zuzana

Balcárková Zuzana


Výtvarný obor

Knitl Jan, Mgr.

Knitl Jan, Mgr.


Výtvarný obor

Modelování, tvarování, konstruování z keramické hmoty – významnou roli hraje vztah žáka k materiálu a jeho zručnost. Volná tvorba nejčastěji spočívá ve výtvarné experimentaci v řešení drobných prostorových skic. Je závislá nejen na obsahu námětu a na výtvarné úvaze, ale i na zvoleném postupu – modelování, tvarování, konstruování. Volnou tvorbu doprovází studijní modelování a užitá tvorba.

Výuka výtvarné kultury, poznávání jednotlivých uměleckých slohů a stylů, umělců a osobností od dob minulých po současnost se prolíná celou výukou a není samostatně hodnocena.

Vyučující

Balcárková Zuzana

Balcárková Zuzana


Výtvarný obor

Knitl Jan, Mgr.

Knitl Jan, Mgr.


Výtvarný obor

Důležité informace

V Y H L Á Š K A  Základní umělecké školy Zábřeh, Školská 349/9,  789 01  Zábřeh,

tel. 583 412 022, e-mail: zus@zus-zabreh.cz

Stanovení základních sazeb úplaty za vzdělávání pro jednotlivé obory

platných pro II. pololetí školního roku 2018/2019

HUDEBNÍ  OBOR

I. Individuální výuka

  měsíčně měsíčně  se slevou pololetně pololetně  se slevou
Hra na nástroj     250 Kč 200 Kč 1 250 Kč 1 000 Kč
Sólový zpěv 250 Kč 200 Kč 1 250 Kč 1 000 Kč
Žáci výdělečně činní ( SPD) 500 Kč xx 2 500 Kč xx

 

II. skupinová výuka

  měsíčně měsíčně  se slevou pololetně pololetně  se slevou
Hra na nástroj     230 Kč 184 Kč 1 150 Kč 920 Kč
Žáci výdělečně činní ( SPD) 230 Kč 184 Kč 1 150 Kč 920 Kč

 

VÝTVARNÝ  OBOR

Studijní zaměření měsíčně měsíčně  se slevou pololetně pololetně  se slevou
Komplexní výtvarná tvorba 170 Kč 136 Kč 850 Kč 680 Kč
Žáci výdělečně činní ( SPD) 400 Kč xx 2 000 Kč xx

 

TANEČNÍ  OBOR

Studijní zaměření měsíčně měsíčně se slevou pololetně pololetně se slevou
Pohybová tvorba 150 Kč 120 Kč 750 Kč 600 Kč
Žáci výdělečně činní ( SPD) 300 Kč xx 1500 Kč xx

 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Studijní zaměření měsíčně měsíčně  se slevou pololetně pololetně  se slevou
Dramatická a slovesná tvorba 100 Kč 80 Kč 500 Kč 400 Kč
Žáci výdělečně činní ( SPD) 300 Kč xx 1500 Kč xx

 

Číslo účtu školy: 58 99 67 02 07 / 0100

SLEVY A DALŠÍ ÚPRAVY úplaty za vzdělávání:

Sociální a zdravotní slevy, splátkový způsob platby nebo odklad platby stanovuje na základě písemné
žádosti a předložených dokladů pro jednotlivé případy ředitel školy.

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ za I. pololetí školního roku 2018/2019 musí být uhrazena nejpozději do 28. února 2019.

V Zábřehu dne 4. ledna 2019

Mgr. Pavel Doubrava, ředitel ZUŠ Zábřeh

  • ul. Školská 349/9, Zábřeh  (3.patro)
  • JEDNOU TÝDNĚ V TŘÍHODINOVÉM BLOKU (dle ročníku a rozvrhu)
  • PŘEZŮVKY A PRACOVNÍ OBLEČENÍ (žádné pomůcky, vše dostane ve škole)