Literárně-dramatický obor

LDO se představuje

V Literárně-dramatickém oboru jsou vyučováni žáci od pěti do osmnácti let, kteří mají zájem o tvořivou kolektivní dramaticko-výchovnou práci. Výuka probíhá v přípravném stupni studia, dále pak v navazujícím prvním (sedmiletém) stupni základního studia a ve druhém (čtyřletém) stupni základního studia.

Hlavní náplní výuky je tvořivá dramatická hra, která postupně může přecházet ve volnou improvizaci či etudy. Prostřednictvím hry žáci rozvíjí schopnost koncentrace, fantazii a tvořivost. Pomocí průpravných her a cvičení jsou žáci vedeni k přirozenému a kultivovanému sebevyjádření. Velký prostor je věnován pohybovým, rytmickým, hudebním a hlasovým hrám a cvičením. Žáci se učí pracovat s literárními texty, ale i s vlastními náměty. Postupně jsou seznamováni s různými divadelními technikami. Důležitou součástí výuky je i získávání schopnosti kriticky nahlédnout na výsledky individuální a kolektivní tvorby.

Výuku mohou doplňovat návštěvy vybraných divadelních a filmových představení, výstav, koncertů, kulturních památek.

Vzhledem ke komplexnosti oboru je podporována spolupráce oddělení s ostatními obory ZUŠ případně výchovně vzdělávacími zařízeními a kulturními institucemi.

Vzdělání získané v literárně-dramatickém oboru dává žákům i základy pro další odborné studium na školách uměleckého typu.

Vyučující

Doubravová Kristýna, Bc.

Doubravová Kristýna, Bc.


Literárně - dramatický obor

Martykánová Ivana, Mgr.

Martykánová Ivana, Mgr.


Literárně-dramatický obor

DŮLEŽITÉ INFORMACE

V Y H L Á Š K A  Základní umělecké školy Zábřeh, Školská 349/9,  789 01  Zábřeh,

tel. 583 412 022, e-mail: zus@zus-zabreh.cz

Stanovení základních sazeb úplaty za vzdělávání pro jednotlivé obory

platných pro II. pololetí školního roku 2018/2019

HUDEBNÍ  OBOR

I. Individuální výuka

  měsíčně měsíčně  se slevou pololetně pololetně  se slevou
Hra na nástroj     250 Kč 200 Kč 1 250 Kč 1 000 Kč
Sólový zpěv 250 Kč 200 Kč 1 250 Kč 1 000 Kč
Žáci výdělečně činní ( SPD) 500 Kč xx 2 500 Kč xx

 

II. skupinová výuka

  měsíčně měsíčně  se slevou pololetně pololetně  se slevou
Hra na nástroj     230 Kč 184 Kč 1 150 Kč 920 Kč
Žáci výdělečně činní ( SPD) 230 Kč 184 Kč 1 150 Kč 920 Kč

 

VÝTVARNÝ  OBOR

Studijní zaměření měsíčně měsíčně  se slevou pololetně pololetně  se slevou
Komplexní výtvarná tvorba 170 Kč 136 Kč 850 Kč 680 Kč
Žáci výdělečně činní ( SPD) 400 Kč xx 2 000 Kč xx

 

TANEČNÍ  OBOR

Studijní zaměření měsíčně měsíčně se slevou pololetně pololetně se slevou
Pohybová tvorba 150 Kč 120 Kč 750 Kč 600 Kč
Žáci výdělečně činní ( SPD) 300 Kč xx 1500 Kč xx

 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Studijní zaměření měsíčně měsíčně  se slevou pololetně pololetně  se slevou
Dramatická a slovesná tvorba 100 Kč 80 Kč 500 Kč 400 Kč
Žáci výdělečně činní ( SPD) 300 Kč xx 1500 Kč xx

 

Číslo účtu školy: 58 99 67 02 07 / 0100

SLEVY A DALŠÍ ÚPRAVY úplaty za vzdělávání:

Sociální a zdravotní slevy, splátkový způsob platby nebo odklad platby stanovuje na základě písemné
žádosti a předložených dokladů pro jednotlivé případy ředitel školy.

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ za I. pololetí školního roku 2018/2019 musí být uhrazena nejpozději do 28. února 2019.

V Zábřehu dne 4. ledna 2019

Mgr. Pavel Doubrava, ředitel ZUŠ Zábřeh